រដ្ឋបាលខេត្តកំពង់ធំ

SEARCH

រដ្ឋបាលខេត្តកំពង់ធំ ចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន ស្តីពីការរកឃើញអ្នកវិជ្ជមានជំងឺកូវីដ១៩ ចំនួន ០៩នាក់ នៅថ្ងៃទី០៩ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២១

រដ្ឋបាលខេត្តកំពង់ធំ ចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន ស្តីពីការរកឃើញអ្នកវិជ្ជមានជំងឺកូវីដ១៩ ចំនួន ០៩នាក់ នៅថ្ងៃទី០៩ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២១ ក្នុងនោះ ០៨នាក់ បានធ្វើការវិភាគសំណាក នៅវិទ្យាស្ថាន​ជាតិសុខភាព​សាធារណៈ ពាក់ព័ន្ធព្រឹត្តិការណ៍សហគមន៍ ២០ កុម្ភៈ និង ០១នាក់ទៀត ជាពលករមកពីប្រទេសថៃ បានធ្វើ​តេស្តរហ័ស (Rapid Test) រកឃើញវិជ្ជមានជំងឺកូវីដ១៩។

Related Post