រដ្ឋបាលខេត្តកំពង់ធំ

SEARCH

សេចក្ដីជូនដំណឹងរបស់រដ្ឋបាលខេត្តកំពង់ធំ ស្ដីពីការបញ្ចប់ការបិទផ្សារសេរីស្ទោង ក្នុងភូមិកំពង់ក្ដី និងបញ្ចប់ការបិទខ្ទប់ភូមិលាបទង ឃុំកំពង់ចិនត្បូង ស្រុកស្ទោង ខេត្តកំពង់ធំ

សេចក្ដីជូនដំណឹងរបស់រដ្ឋបាលខេត្តកំពង់ធំ ស្ដីពីការបញ្ចប់ការបិទផ្សារសេរីស្ទោង ក្នុងភូមិកំពង់ក្ដី និង​បញ្ចប់ការ​បិទ​ខ្ទប់ភូមិលាបទង ឃុំកំពង់ចិនត្បូង ស្រុកស្ទោង ខេត្តកំពង់ធំ

Related Post