រដ្ឋបាលខេត្តកំពង់ធំ

SEARCH

សេចក្តីសម្រេចរបស់រដ្ឋបាលខេត្តកំពង់ធំ ស្តីពី ការផ្អាកជា​បណ្តោះ​អាសន្ននូវការធ្វើចរាចរណ៍ក្នុងឃុំកំពង់ចិនត្បូង ឃុំកំពង់ចិនជើង ឃុំចំណារលើ និងឃុំសំព្រោជ នៃស្រុកស្ទោង ខេត្តកំពង់ធំ

សេចក្តីសម្រេចរបស់រដ្ឋបាលខេត្តកំពង់ធំ ស្តីពី ការផ្អាកជា​បណ្តោះ​អាសន្ននូវការធ្វើចរាចរណ៍ក្នុង ឃុំកំពង់ចិនត្បូង ឃុំកំពង់ចិនជើង ឃុំចំណារលើ និងឃុំសំព្រោជ នៃស្រុកស្ទោង ខេត្តកំពង់ធំ នៅចន្លោះម៉ោង ២០(ម្ភៃ) ដល់ម៉ោង ៣(បី) ចាប់ពីថ្ងៃទី០៦ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២១ រហូតដល់ថ្ងៃទី១២ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២១

Related Post