រដ្ឋបាលខេត្តកំពង់ធំ

SEARCH

សេចក្ដីជូនដំណឹងរបស់រដ្ឋបាលខេត្តកំពង់ធំ ស្ដីពីការបិទបណ្ដោះអាសន្នផ្សារសេរីស្ទោង ក្នុងភូមិកំពង់ក្ដី ឃុំកំពង់ចិនត្បូង ស្រុកស្ទោង ខេត្តកំពង់ធំ

សេចក្ដីជូនដំណឹងរបស់រដ្ឋបាលខេត្តកំពង់ធំ ស្ដីពីការបិទបណ្ដោះអាសន្នផ្សារសេរីស្ទោង ក្នុងភូមិកំពង់ក្ដី ឃុំកំពង់ចិនត្បូង ស្រុកស្ទោង ខេត្តកំពង់ធំ

Related Post