រដ្ឋបាលខេត្តកំពង់ធំ

SEARCH

សេចក្ដីសម្រេចរបស់រដ្ឋបាលខេត្តកំពង់ធំ ស្ដីពី ការបន្ដផ្អាកការលក់​គ្រឿង​ស្រវឹងគ្រប់ប្រភេទ និងការជួបជុំគ្នាទទួលទានគ្រឿងស្រវឺង ក្នុងភូមិសាស្ដ្រខេត្តកំពង់ធំ

សេចក្ដីសម្រេចរបស់រដ្ឋបាលខេត្តកំពង់ធំ ស្ដីពី ការបន្ដផ្អាកការលក់​គ្រឿង​ស្រវឹងគ្រប់ប្រភេទ និងការជួបជុំគ្នា​ទទួល​ទានគ្រឿងស្រវឺង ក្នុងភូមិសាស្ដ្រខេត្តកំពង់ធំ

Related Post