រដ្ឋបាលខេត្តកំពង់ធំ

SEARCH

សេចក្តីប្រកាសរបស់រដ្ឋបាលខេត្តកំពង់ធំ ស្ដីពីការរកឃើញអ្នកវិជ្ជមានជំងឺកូវីដ១៩ ចំនួន ០១នាក់ នៅថ្ងៃទី១៩ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២១

សេចក្តីប្រកាសរបស់រដ្ឋបាលខេត្តកំពង់ធំ ស្ដីពីការរកឃើញអ្នកវិជ្ជមានជំងឺកូវីដ១៩ ចំនួន ០១នាក់ នៅថ្ងៃទី១៩ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២១

Related Post