រដ្ឋបាលខេត្តកំពង់ធំ

SEARCH

សេចក្តីជូនដំណឹងរបស់រដ្ឋបាលខេត្តកំពង់ធំ ស្តីពី ការផ្តល់វ៉ាក់សាំង (Sinovac) ដូសទី២ ជូនប្រជាពលរដ្ឋមកពីក្រៅខេត្តកំពង់ធំដែលជាប់បម្រាមមិនអាចវិលត្រលប់ទៅចាក់នៅកន្លែងដើមវិញ

សេចក្តីជូនដំណឹងរបស់រដ្ឋបាលខេត្តកំពង់ធំ ស្តីពី ការផ្តល់វ៉ាក់សាំង (Sinovac) ដូសទី២ ជូនប្រជាពលរដ្ឋមកពីក្រៅខេត្តកំពង់ធំដែលជាប់បម្រាមមិនអាចវិលត្រលប់ទៅចាក់នៅកន្លែងដើមវិញ

Related Post