រដ្ឋបាលខេត្តកំពង់ធំ

SEARCH

សេចក្តីណែនាំរបស់រដ្ឋបាលខេត្តកំពង់ធំ ស្តីពី វិធានការរដ្ឋបាល​ជាបណ្តោះអាសន្នរយៈពេល ០៩ ថ្ងៃ ចាប់ពីថ្ងៃទី១០ ដល់ថ្ងៃទី១៨ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២១ ដើម្បីទប់ស្កាត់ការរីករាលដាលជំងឺកូវីដ-១៩ នាឱកាសបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីប្រពៃណីជាតិខ្មែរ ក្នុងភូមិសាស្ត្រខេត្តកំពង់ធំ

សេចក្តីណែនាំរបស់រដ្ឋបាលខេត្តកំពង់ធំ ស្តីពី វិធានការរដ្ឋបាល​ជាបណ្តោះអាសន្នរយៈពេល ០៩ ថ្ងៃ ចាប់ពីថ្ងៃទី១០ ដល់ថ្ងៃទី១៨ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២១ ដើម្បីទប់ស្កាត់ការរីករាលដាលជំងឺកូវីដ-១៩ នាឱកាសបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីប្រពៃណីជាតិខ្មែរ ក្នុងភូមិសាស្ត្រខេត្តកំពង់ធំ

 

Related Post