រដ្ឋបាលខេត្តកំពង់ធំ

SEARCH

រដ្ឋបាលខេត្តកំពង់ធំ សូមជម្រាបជូនដល់ លោកអភិបាលក្រុង-ស្រុក និងលោក លោកស្រីមេឃុំ-ចៅសង្កាត់ អំពីការផ្អាកបណ្តោះ​អាសន្នការរៀបចំពិធីមង្គលការ ពិធីជប់លៀង ពិធីបុណ្យផ្សេងៗ និង​កា​រ​ជួបជុំតាមបែបសាសនានានាជាបណ្តោះអាសន្ន ក្នុងខេត្តកំពង់ធំ

រដ្ឋបាលខេត្តកំពង់ធំ សូមជម្រាបជូនដល់ លោកអភិបាលក្រុង-ស្រុក និងលោក លោកស្រីមេឃុំ-ចៅសង្កាត់ អំពីការផ្អាកបណ្តោះ​អាសន្នការរៀបចំពិធីមង្គលការ ពិធីជប់លៀង ពិធីបុណ្យផ្សេងៗ និង​កា​រ​ជួបជុំតាមបែបសាសនានានាជាបណ្តោះអាសន្ន ក្នុងខេត្តកំពង់ធំ ។

Related Post