រដ្ឋបាលខេត្តកំពង់ធំ

SEARCH

រដ្ឋបាលខេត្តកំពង់ធំ ចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន ស្តីពីការរកឃើញអ្នកវិជ្ជមានជំងឺកូវីដ១៩ ចំនួន ០៩នាក់ នៅថ្ងៃទី០៩ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២១ ក្នុងនោះ ០៨នាក់ បានធ្វើការវិភាគសំណាក នៅវិទ្យាស្ថានជាតិសុខភាពសាធារណៈ ពាក់ព័ន្ធព្រឹត្តិការណ៍សហគមន៍ ២០ កុម្ភៈ និង ០១នាក់ទៀត ជាពលករមកពីប្រទេសថៃ បានធ្វើតេស្តរហ័ស (Rapid Test) រកឃើញវិជ្ជមានជំងឺកូវីដ១៩។

រដ្ឋបាលខេត្តកំពង់ធំ ចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន ស្តីពីការរកឃើញអ្នកវិជ្ជមានជំងឺកូវីដ១៩ ចំនួន ០៩នាក់ នៅថ្ងៃទី០៩ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២១ ក្នុងនោះ ០៨នាក់ បានធ្វើការវិភាគសំណាក នៅវិទ្យាស្ថាន​ជាតិសុខភាព​សាធារណៈ ពាក់ព័ន្ធព្រឹត្តិការណ៍សហគមន៍ ២០ កុម្ភៈ និង ០១នាក់ទៀត ជាពលករមកពីប្រទេសថៃ បាន​ធ្វើ​តេស្តរហ័ស (Rapid Test) រកឃើញវិជ្ជមានជំងឺកូវីដ១៩។

Related Post