រដ្ឋបាលខេត្តកំពង់ធំ

SEARCH

សេចក្តីជូនដំណឹងរបស់រដ្ឋបាលខេត្តកំពង់ធំ ស្តីពីការផ្អាកបណ្ដោះអាសន្នអាជីវកម្មហាង ប៊ុន សឿន គុយទាវឆ្ងាញ់បេនឡាន ក្នុងភូមិទី១ សង្កាត់កំពង់ធំ ក្រុងស្ទឹងសែន ខេត្តកំពង់ធំ

សេចក្តីជូនដំណឹងរបស់រដ្ឋបាលខេត្តកំពង់ធំ ស្តីពីការផ្អាកបណ្ដោះអាសន្នអាជីវកម្មហាង ប៊ុន សឿន គុយទាវឆ្ងាញ់បេនឡាន ក្នុងភូមិទី១ សង្កាត់កំពង់ធំ ក្រុងស្ទឹងសែន ខេត្តកំពង់ធំ

Related Post