រដ្ឋបាលខេត្តកំពង់ធំ

SEARCH

សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់រដ្ឋបាលខេត្តកំពង់ធំ ស្តីពីការរកឃើញអ្នកវិជ្ជមានជំងឺ កូវីដ១៩ ចំនួន ០៤នាក់ ដោយការធ្វើតេស្តរហ័ស (Rapid Test) និងជាសះស្បើយចំនួន ១៣នាក់ នៅថ្ងៃទី២២ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២១ ។

Related Post