រដ្ឋបាលខេត្តកំពង់ធំ

SEARCH

សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់រដ្ឋបាលខេត្តកំពង់ធំ ស្តីពីការរកឃើញអ្នកវិជ្ជមានជំងឺកូវីដ១៩ ចំនួន ១៩នាក់ ដោយការធ្វើតេស្តរហ័ស (Rapid Test) ជាសះស្បើយចំនួន ០៧នាក់ និងស្លាប់ចំនួន ០១នាក់ នៅថ្ងៃទី២១ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២១ ។

Related Post