រដ្ឋបាលខេត្តកំពង់ធំ

SEARCH

សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់រដ្ឋបាលខេត្តកំពង់ធំ ស្តីពីការរកឃើញអ្នកវិជ្ជមានជំងឺកូវីដ១៩ចំនួន ២២នាក់ និងជាសះស្បើយចំនួន ៣៣នាក់ នៅថ្ងៃទី០៤ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២១

Related Post