រដ្ឋបាលខេត្តកំពង់ធំ

SEARCH

សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់រដ្ឋបាលខេត្តកំពង់ធំ ស្តីពីការរកឃើញអ្នកវិជ្ជមានជំងឺកូវីដ១៩ចំនួន ៤៥នាក់ និងជាសះស្បើយចំនួន ៤២នាក់ នៅថ្ងៃទី០៦ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២១

Related Post