រដ្ឋបាលខេត្តកំពង់ធំ

SEARCH

សេចក្តីជូនដំណឹងរបស់រដ្ឋបាលខេត្តកំពង់ធំ ស្តីពីការផ្ដល់វ៉ាក់សាំងការពារជំងឺកូវីដ១៩ ជូនប្រជាពលរដ្ឋស្ម័គ្រចិត្ត ក្នុងក្រុងស្ទឹងសែន ស្រុកសន្ទុក បារាយណ៍ និងតាំងគោក

Related Post