រដ្ឋបាលខេត្តកំពង់ធំ

SEARCH

សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់រដ្ឋបាលខេត្តកំពង់ធំ ស្តីពីការរកឃើញ អ្នកវិជ្ជមានជំងឺកូវីដ១៩ចំនួន ៣១នាក់ ដោយការធ្វើតេស្តរហ័ស (Rapid Test) ជាសះស្បើយចំនួន ៦៣នាក់ និងស្លាប់ចំនួន ០២នាក់ នៅថ្ងៃទី០៨ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២១។

Related Post