រដ្ឋបាលខេត្តកំពង់ធំ

SEARCH

សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់រដ្ឋបាលខេត្តកំពង់ធំ ស្តីពីការរកឃើញអ្នកវិជ្ជមានជំងឺកូវីដ១៩ចំនួន ២៩នាក់ និងជាសះស្បើយចំនួន ២៦នាក់ នៅថ្ងៃទី១២ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២១។

Related Post