រដ្ឋបាលខេត្តកំពង់ធំ

SEARCH

សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់រដ្ឋបាលខេត្តកំពង់ធំ ស្តីពីការរកឃើញអ្នកវិជ្ជមានជំងឺកូវីដ១៩ចំនួន ៦២នាក់ ជាសះស្បើយចំនួន ២៨នាក់ និងស្លាប់ចំនួន ០១នាក់ នៅថ្ងៃទី១៤ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២១។

Related Post