រដ្ឋបាលខេត្តកំពង់ធំ

SEARCH

សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់រដ្ឋបាលខេត្តកំពង់ធំ ស្តីពីការរកឃើញអ្នកវិជ្ជមានជំងឺកូវីដ១៩ចំនួន ២០នាក់ និងជាសះស្បើយចំនួន ២៩នាក់ នៅថ្ងៃទី២៧ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២១

Related Post