រដ្ឋបាលខេត្តកំពង់ធំ

SEARCH

សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់រដ្ឋបាលខេត្តកំពង់ធំ ស្តីពីការរកឃើញអ្នកវិជ្ជមានជំងឺកូវីដ១៩ចំនួន ៥៨នាក់ ជាសះស្បើយចំនួន ៣៣នាក់ និងស្លាប់ចំនួន ០១នាក់ នៅថ្ងៃទី៣០ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២១

Related Post