រដ្ឋបាលខេត្តកំពង់ធំ

SEARCH

សេចក្ដីសម្រេចរបស់រដ្ឋបាលខេត្តកំពង់ធំ ស្ដីពី ការកំណត់ភូមិស្ពានគ្រង នៃឃុំចំណាក្រោម ស្រុកស្ទោង ខេត្តកំពង់ធំជា “តំបន់ក្រហម” ដើម្បីទប់ស្កាត់ការឆ្លងរាលដាលនៃជំងឺកូវីដ១៩ ក្នុងភូមិសាស្រ្ដខេត្តកំពង់ធំ

 

Related Post