រដ្ឋបាលខេត្តកំពង់ធំ

SEARCH

សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់រដ្ឋបាលខេត្តកំពង់ធំ ស្តីពីការរកឃើញអ្នកវិជ្ជមានជំងឺកូវីដ១៩ចំនួន ៧២នាក់ ជាសះស្បើយចំនួន ១៥នាក់ និងស្លាប់ចំនួន ០២នាក់ នៅថ្ងៃទី៣១ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២១។

Related Post