រដ្ឋបាលខេត្តកំពង់ធំ

SEARCH

សេចក្តីជូនដំណឹងរបស់រដ្ឋបាលខេត្តកំពង់ធំ ស្តីពីការផ្ដល់វ៉ាក់សាំងការពារកូវីដ១៩ ជូនប្រជាពលរដ្ឋស្ម័គ្រចិត្តក្នុង ស្រុកកំពង់ស្វាយ និងស្រុកស្ទោង ចាប់ពីថ្ងៃទី០២ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២១។

Related Post