រដ្ឋបាលខេត្តកំពង់ធំ

SEARCH

សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់រដ្ឋបាលខេត្តកំពង់ធំ ស្តីពីការរកឃើញអ្នកវិជ្ជមានជំងឺកូវីដ១៩ចំនួន ៦៦នាក់ ជាសះស្បើយចំនួន ៨២នាក់ និងស្លាប់ចំនួន ០៥នាក់ នៅថ្ងៃទី០១ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២១

Related Post