រដ្ឋបាលខេត្តកំពង់ធំ

SEARCH

សេចក្តីណែនាំរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលស្តីពី ការអនុវត្តន៍យុទ្ធនាការជាតិ ក្រោមប្រធានបទ ”រួមគ្នាទទួលខុសត្រូវទប់ស្កាត់ការចម្លងវីរុសកូវីដ-១៩ “

Download (PDF, Unknown)

Related Post