រដ្ឋបាលខេត្តកំពង់ធំ

SEARCH

សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់រដ្ឋបាលខេត្តកំពង់ធំ ស្តីពីការរកឃើញអ្នកវិជ្ជមានជំងឺកូវីដ១៩ចំនួន ៥១នាក់ ជាសះស្បើយចំនួន ១៤នាក់ និងស្លាប់ចំនួន ០៤នាក់ នៅថ្ងៃទី០៤ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២១

Related Post