រដ្ឋបាលខេត្តកំពង់ធំ

SEARCH

សេចក្តីសម្រេចរបស់រដ្ឋបាលខេត្តកំពង់ធំ ស្តីពីការផ្អាកបណ្ដោះអាសន្ន ផ្សារតារាម ក្នុងភូមិតារាម ឃុំត្បែង ស្រុកកំពង់ស្វាយ ដើម្បីទប់ស្កាត់ការីករាលដាលជំងឺកូវីដ១៩ ក្នុងភូមិសាស្ដ្រខេត្តកំពង់ធំ។

Related Post