រដ្ឋបាលខេត្តកំពង់ធំ

SEARCH

សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់រដ្ឋបាលខេត្តកំពង់ធំ ស្តីពីការរកឃើញអ្នកវិជ្ជមានជំងឺកូវីដ១៩ចំនួន ៥២នាក់ ជាសះស្បើយចំនួន ៥៥នាក់ និងស្លាប់ចំនួន ០៥នាក់ នៅថ្ងៃទី០៧ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២១

Related Post