រដ្ឋបាលខេត្តកំពង់ធំ

SEARCH

សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់រដ្ឋបាលខេត្តកំពង់ធំ ស្តីពីការរកឃើញអ្នកវិជ្ជមានជំងឺកូវីដ១៩ចំនួន ៤៩នាក់ ជាសះស្បើយចំនួន ០១នាក់ និងយកសំណាកសពរកឃើញវិជ្ជមានចំនួន ០២នាក់ នៅថ្ងៃទី០៨ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២១

សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់រដ្ឋបាលខេត្តកំពង់ធំ ស្តីពីការរកឃើញអ្នកវិជ្ជមានជំងឺកូវីដ១៩ចំនួន ៤៩នាក់ ជាសះស្បើយចំនួន ០១នាក់ និងយកសំណាកសពរកឃើញវិជ្ជមានចំនួន ០២នាក់ នៅថ្ងៃទី០៨ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២១។

👉🏻ដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗពីរដ្ឋបាលខេត្តកំពង់ធំ សូមអញ្ជើញចូលរួមតាមរយៈ
https://t.me/kptofficialnews0521

Related Post