រដ្ឋបាលខេត្តកំពង់ធំ

SEARCH

សេចក្ដីជូនដំណឹងរបស់រដ្ឋបាលខេត្តកំពង់ធំ អំពាវនាវឲ្យអាជីវករក្នុងផ្សារកំពង់ធំ និងអ្នកពាក់ព័ន្ធមកផ្ដល់សំណាកវិភាគរកមេរោគកូវីដ១៩ នៅសាលាបឋមសិក្សាកំពង់ធំក្រុង

Related Post