រដ្ឋបាលខេត្តកំពង់ធំ

SEARCH

សេចក្តីណែនាំបន្ថែមលើសេចក្ដីណែនាំលេខ ០៦/២១ សណ.អ.ត.ច.ច ចុះថ្ងៃទី៦ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២១ ដើម្បីឆ្លើយតបនឹងការវិវត្តថ្មីនៃសភាពការណ៍នៃការឆ្លង​រាលដាលនៃ​​ជំងឺកូវីដ-១៩

Download (PDF, 6.19MB)

Related Post