រដ្ឋបាលខេត្តកំពង់ធំ

SEARCH

សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់រដ្ឋបាលខេត្តកំពង់ធំ ស្តីពីការរកឃើញអ្នកវិជ្ជមានជំងឺកូវីដ១៩ចំនួន ៣៣នាក់ ជាសះស្បើយចំនួន ៣៧នាក់ និងស្លាប់ចំនួន ០២នាក់ នៅថ្ងៃទី១៣ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២១។

សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់រដ្ឋបាលខេត្តកំពង់ធំ ស្តីពីការរកឃើញអ្នកវិជ្ជមានជំងឺកូវីដ១៩ចំនួន ៣៣នាក់ ជាសះស្បើយចំនួន ៣៧នាក់ និងស្លាប់ចំនួន ០២នាក់ នៅថ្ងៃទី១៣ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២១។

ដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗពីរដ្ឋបាលខេត្តកំពង់ធំ
👉🏻 📥Telegram
(https://t.me/joinchat/J7DjvI3S3iowNTE1)👉🏻 📘Facebook
(https://www.facebook.com/kampongthomadministration/)👉🏻 🌏Website (https://kampongthom.gov.kh/)

Related Post