រដ្ឋបាលខេត្តកំពង់ធំ

SEARCH

សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់រដ្ឋបាលខេត្តកំពង់ធំ ស្តីពីការរកឃើញអ្នកវិជ្ជមានជំងឺកូវីដ១៩ចំនួន ៣៤នាក់ ជាសះស្បើយចំនួន ១១៨នាក់ និងស្លាប់ចំនួន ០៣នាក់ នៅថ្ងៃទី២៤ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២១

Related Post