រដ្ឋបាលខេត្តកំពង់ធំ

SEARCH

សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់រដ្ឋបាលខេត្តកំពង់ធំ ស្តីពីការរកឃើញអ្នកវិជ្ជមានជំងឺកូវីដ១៩ចំនួន ១៧នាក់ ជាសះស្បើយចំនួន ៦០នាក់ និងស្លាប់ចំនួន ០៤នាក់ នៅថ្ងៃទី២៧ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២១។

Related Post