រដ្ឋបាលខេត្តកំពង់ធំ

SEARCH

សេចក្តីសម្រេចរបស់រដ្ឋបាលខេត្តកំពង់ធំ ស្តីពីការបិទបញ្ចប់វិធានការរដ្ឋបាល ដែលផ្អាកបណ្តោះអាសន្នសកម្មភាពការងារ មុខរបរ និងអាជីវកម្ម ដែលមានហានិភ័យខ្ពស់ នៃការឆ្លងជំងឺកូវីដ១៩ និងការប្រមូលផ្តុំ ឬជួបជុំមនុស្សជាលក្ខណៈឯកជន ដើម្បីប្រយុទ្ធ និងទប់ស្កាត់ការឆ្លងរាលដាល នៃជំងឺកូវីដ១៩ ក្នុងភូមិសាស្រ្តខេត្តកំពង់ធំ

Related Post