រដ្ឋបាលខេត្តកំពង់ធំ

SEARCH

សេចក្ដីណែនាំរបស់ក្រសួងមហាផ្ទៃលេខ ០២៥ សណន ស្ដីពីការដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់ទម្រង់ដីកានានាពាក់ព័ន្ធនឹងការគ្រប់គ្រងបុគ្គលិកនៅរដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រោមជាតិ

Related Post