រដ្ឋបាលខេត្តកំពង់ធំ

SEARCH

សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់រដ្ឋបាលខេត្តកំពង់ធំ ស្តីពីការរកឃើញអ្នកវិជ្ជមានជំងឺកូវីដ១៩ចំនួន ៦២នាក់ ជាសះស្បើយចំនួន ៦៥នាក់ និងស្លាប់ចំនួន ០១នាក់ នៅថ្ងៃទី០៤ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២១។

Related Post