រដ្ឋបាលខេត្តកំពង់ធំ

SEARCH

សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់រដ្ឋបាលខេត្តកំពង់ធំ ស្តីពីការរកឃើញអ្នកវិជ្ជមានជំងឺកូវីដ១៩ចំនួន ៣៥នាក់ និងជាសះស្បើយចំនួន ៥៩នាក់ នៅថ្ងៃទី០៨ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២១

Related Post