រដ្ឋបាលខេត្តកំពង់ធំ

SEARCH

សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់រដ្ឋបាលខេត្តកំពង់ធំ ស្តីពីការរកឃើញអ្នកវិជ្ជមានជំងឺកូវីដ១៩ចំនួន ៣៣នាក់ និងជាសះស្បើយចំនួន ២៧នាក់ នៅថ្ងៃទី០៩ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២១។

Related Post