រដ្ឋបាលខេត្តកំពង់ធំ

SEARCH

សេចក្តីជូនដំណឹងរបស់រដ្ឋបាលខេត្តកំពង់ធំ ស្តីពីការផ្តល់វ៉ាក់សាំងការពារជំងឺកូវីដ១៩ ជូនកុមារ ដែលមានអាយុចាប់ពី ៦ឆ្នាំ ដល់១២ឆ្នាំ ទូទាំងខេត្តកំពង់ធំ

Related Post