រដ្ឋបាលខេត្តកំពង់ធំ

SEARCH

ផែនការសកម្មភាពសម្រាប់អនុវត្តគោលនយោបាយចាក់វ៉ាក់សាំងកូវីដ-១៩ ដូសជំរុញដើម្បីបង្កើនភាពស៊ាំប្រឆាំងនឹងមេរោគកូវីដ-១៩

Download (PDF, 1.75MB)

Related Post