រដ្ឋបាលខេត្តកំពង់ធំ

SEARCH

សេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពីការជ្រើសរើសបុគ្គលិក សម្រាប់អនុវត្តផែនការអនុវត្តរយៈពេល៣ឆ្នាំ ដំណាក់កាលទី២ (ផអ៣ទី២) នៃកម្មវិធីជាតិសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍន៍តាមប្រជាធិបតេយ្យនៅថ្នាក់ក្រោមជាតិ ក្នុងខេត្តកំពង់ធំ

Download (PDF, 380KB)

Related Post