រដ្ឋបាលខេត្តកំពង់ធំ

SEARCH

ក្រសួង​ប្រកាស​តម្លៃ​ជាថ្មី​ នៃសេវាធ្វើ​លិខិត​ឆ្លង​ដែន​រយៈពេល ២០​ថ្ងៃ ១០​ថ្ងៃ និង ១​ថ្ងៃ

យោង​តាម​សេចក្ដី​ប្រកាសព័ត៌មាន​របស់​អគ្គនាយកដ្ឋានអត្តសញ្ញាណកម្មនៃក្រសួង​មហាផ្ទៃ ​តម្លៃលិខិត​ឆ្លង​ដែន​ធម្មតា ត្រូវបាន​កំណត់​ថ្លៃសេវាដូច​ខាង​ក្រោម​៖

១. សេវា​រយៈពេល ២០​ថ្ងៃ​ តម្លៃ ០១​ក្បាល ១០០​ដុល្លារ​អាមេរិក
២. សេវា​រយៈពេល​ ១០​ថ្ងៃ តម្លៃ ០១​ក្បាល ១៥០​ដុល្លារ​អាមេរិក
៣. ​សេវា​រយៈពេល ១​ថ្ងៃ តម្លៃ​ ០១​ក្បាល ២០០​ដុល្លារ​អាមេរិក

Related Post