រដ្ឋបាលខេត្តកំពង់ធំ

SEARCH

សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពី បញ្ជីរាយនាមបេក្ខជន ប្រឡងជ្រើសរើសចូលក្របខ័ណ្ឌមន្ត្រីរាជការស៊ីវិល ខេត្តកំពង់ធំ

ការជូនដំណឹងស្តីពី បញ្ជីរាយនាមបេក្ខជន ប្រឡងជ្រើសរើសចូលក្របខ័ណ្ឌមន្ត្រីរាជការស៊ីវិល និង បទបញ្ញត្តិផ្សេងៗ នៅពេលប្រឡង។

១.បទបញ្ញត្តិផ្សេងៗ និងកម្មវិធីប្រឡង

២.បញ្ជីរាយនាមបេក្ខជនប្រឡងជ្រើសរើសក្របខ័ណ្ឌមន្ត្រីរាជការស៊ីវិលខេត្តកំពង់ធំ

ក.ក្របខ័ណ្ឌមន្ត្រីរដ្ឋបាលជាន់ខ្ពស់

ខ.ក្របខ័ណ្ឌមន្ត្រីក្រមការ

គ.ក្របខ័ណ្ឌលេខាធិការរដ្ឋបាល

Related Post