រដ្ឋបាលខេត្តកំពង់ធំ

SEARCH

សេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពីការផ្តល់របាយការណ៍ និងត្រៀមលក្ខណៈចាត់វិធានការបង្ការ ទប់ស្កាត់ជាមុន ចំពោះករណីគ្រោះមហន្តរាយដែលអាចកើតឡើងជាយថាហេតុបណ្តាលមកពីទឹកជំនន់

Download (PDF, 329KB)

Related Post