រដ្ឋបាលខេត្តកំពង់ធំ

SEARCH

សេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពី ការដាក់ឱ្យដំណើរការលេខទូរស័ព្ទទំនាក់ទំនង​សម្រាប់សាធារណជន​ដែលមានចម្ងល់​ឬបញ្ហាពាក់ព័ន្ធនឹង​ការប្រើប្រាស់សេវាហិរញ្ញវត្ថុ​នៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា

Download (PDF, 223KB)

Related Post