រដ្ឋបាលខេត្តកំពង់ធំ

SEARCH

សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីការជ្រើសរើសបុគ្គលិក សម្រាបអនុវត្តផែនការអនុវត្តរយៈពេល៣ឆ្នាំដំណាក់កាលទី២(ផអ៣ទី២) នៃកម្មវិធីជាតិបែបប្រជាធិបតេយ្យនៅថ្នាក់ក្រោមជាតិ ខេត្តកំពង់ធំ

សេចក្តីជូនដំណឹង!!!
————————————-

ការជ្រើសរើស ទីប្រឹក្សាគ្រប់គ្រងកម្មវិធីជាតិថ្នាក់ស្រុក ចំនួន០១នាក់ និងបុគ្គលិកគាំទ្របច្ចេកទេសស្រុក ចំនួន០២នាក់ ចាប់ពីថ្ងៃជូនដំណឹងរហូតដល់ថ្ងៃទី១៦ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៧។ សូមអរគុណ!

Download (PDF, 1.98MB)

Download (DOC, 184KB)

Related Post