រដ្ឋបាលខេត្តកំពង់ធំ

SEARCH

សេចក្កីជូនដំណឹង ស្តីពីតារាងកំណត់កាលបរិច្ឆេទ​នៃការត្រួតពិនិត្យលក្ខណៈបច្ចេកទេសយានជំនិះ (ឆៀក) ចល័ត តាមខេត្ត ឆ្នាំ២០១៨

សម្រាប់ខេត្តកំពង់ធំ សូមមើលក្នុងប្រអប់ពណ៌ក្រហម៖

 

Related Post