រដ្ឋបាលខេត្តកំពង់ធំ

SEARCH

របាយការណ៍​សង្ខេប​ស្ដីពី​សមិទ្ធផល​សំខាន់​ៗ របស់​រាជរដ្ឋាភិបាល​នៃ​ព្រះរាជាណាចក្រ​កម្ពុជា ឆ្នាំ​២០១៣-២០១៧

របាយការណ៍​សង្ខេប​ស្ដីពី​សមិទ្ធផល​សំខាន់​ៗ របស់​រាជរដ្ឋាភិបាល ​នៃ​ព្រះរាជាណាចក្រ​កម្ពុជា ឆ្នាំ​២០១៣-២០១៧ បង្ហាញ​ពី​ចំណុច​សំខាន់​ៗ​ជា​ច្រើន​ចំណុច​ដូចជា​ អភិបាល​កិច្ច​ល្អ ការ​លើក​ស្ទួយ​វិស័យ​កសិកម្ម ការ​អភិវឌ្ឍន៍​វិស័យ​ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ​រូបវន្ត ការ​អភិវឌ្ឍ​វិស័យ​ឯកជន និង​ការងារ ការ​កសាង​សមត្ថភាព និង​ការ​អភិវឌ្ឍ​ធនធាន​មនុស្ស​ជាដើម។

Google Drive

Download (PDF, Unknown)

 

Related Post